header photo
status

 

Nabídka

Ocenění

Partneři

Podporují nás

Termín konání: 11.2.2011

Místo: Kamelova 3/3260, 106 00 Praha 10

Čas zahájení jednání: 19,00 h.

Dne 11.2.2011 proběhla ustavující členská schůze Občanského sdružení SEPPIA, kterou svolaly členky přípravného výboru Laďka Pořízková, Michaela Veselá, Veronika Hlaváčová, Helena Michálková a Lenka Holubcová.

Tyto se po registraci MVČR ze dne 26.1.2011 staly prvními členy Občanského sdružení SEPPIA s přiděleným IČO 22906151.

Program schůze:

 1. Zahájení, prezence, registrace nových členů.
 2. Volba výboru, předsedy, revizora a pokladníka.
 3. Projednání stanov, vnitřního řádu a členského příspěvku.
 4. Zpráva o činnosti přípravného výboru.
 5. Diskuze.
 6. Závěr.

Bod č. 1)

Schůzi vedla paní Lenka Holubcová. Po přivítání Helenou Michálkovou, která připravila pohoštění a provedla slavnostní zahájení, byl proveden zápis do prezenční listiny – viz.příloha.
Přítomny byly všechny členky přípravného výboru.
Další žadatelé o členství byly na základě písemné přihlášky jednomyslně odsouhlaseni a přijati do sdružení ustanovujícími členy.
Jedná se o 2 nové členy:

 1. paní Lena Hlaváčová, dat. nar. 18.7.1960,
  bytem: Cetechovice 58, okr. Kroměříž 768 02
 2. paní Naděžda Rybišarová, dat. nar. 5.2.1946,
  bytem: Jablonecká 416, 190 00 Praha 9

 

Bod č. 2)

Do výboru byly navrženy: Laďka Pořízková, Michaela Veselá,Veronika Hlaváčová, Helena Michálková a Lenka Holubcová.
Tyto byly jednomyslným hlasováním schváleny.

Jako předseda byla navržena: Lenka Holubcová
Tato byla jednomyslným hlasováním výboru schválena.

Do funkce revizora byla členskou schůzí navržena paní Lena Hlaváčová.
Tato byla jednomyslným hlasováním přítomných členů schválena.

Do funkce pokladníka byla výborem navržena paní Naděžda Rybišarová.
Tato byla jednomyslným hlasováním výboru schválena.

Byl též jednomyslně schválen způsob vedení účetnictví – po dohodě jej bude vést paní Naděžda Rybišarová. Počátečním dnem vedení účetnictví je den registrace MVČR.

bod č. 3)

Byly projednány jednotlivé body stanov a vnitřní plán chodu organizace.

Byl navržen a jednomyslně schválen členský příspěvek 400.- Kč / rok, který lze rozdělit na čtvrtletní splátky.

Bod č. 4

Členové byli seznámeni s plány a představami možnosti fungování Občanského sdružení SEPPIA. Plán a návrhy aktivit:

 1. založení a příprava web stránek – www.seppia.cz
 2. společné aktivity seniorů, handicapovaných a matek s dětmi - viz.příloha
 3. společné vzdělávací akce / besedy, výuky, přednášky – viz.příloha
 4. spolupráce sdružení SEPPIA se studenty a dobrovolníky
 5. příprava vedlejší výtvarné tvorby

 

Bylo schváleno založení účtu u banky pro bezhotovostní styk a registrace na FÚ na Praze 10 s žádostí o přidělení DIČ.

Bod č. 5)

Bylo diskutováno:

 1. bylo určeno pravidelné setkávání výboru - dle možností vždy v pátek odpoledne
 2. konkrétní výtvarné nápady a návrhy na vedlejší tvorbu – výrobu triček, potisk povlečení a prostírání apod.
 3. diskuze a projednávání různých možností propagace sdružení
 4. další funkce jednotlivých členů výboru byly stanoveny a odsouhlaseny takto:
  • Ladislava Pořízková – místopředseda sdružení SEPPIA a sportovní referent a odborník na fundraising
  • Veronika Hlaváčová – tisková mluvčí sdružení a kulturní referent
  • Helena Michálková – programová ředitelka a generální fotograf
  • Michaela Veselá – specialista na lidské zdroje a řešení krizových vztahů
 5. Předseda sdružení je povinnen před podepisování důležitých dokumentů, zaměstnáváním osob a veřejným vystupováním na veřejnosti vždy konzultovat konkrétní rozhodnutí s výborem. K tomu, aby bylo vše v souladu potřebuje nadpolovičním souhlas z členů výboru.
  Proto se každý člen výboru vyjádří po dotazu předsedy co nejdříve elektronickou poštou tak, aby bylo vždy průkazné, že předseda jedná se souhlasem ostatních členů výboru a sdružení.
  Předsedu může výbor kdykoliv odvolat písemnou formou doporučeným dopisem a to pouze v případě, že toto odvolání bude odsouhlaseno nadpoloviční většinou výboru.

 

bod č. 6)

Příloha: prezenční listina

Zapsala: Lenka Holubcová

Zápis ověřila: Laďka Pořízková, Veronika Hlaváčová, Mgr. Helena Michálková, PhD., Mgr. Michaela Veselá

Vzdělávání

« »  

Aktivity

«