header photo
status

 

Nabídka

Ocenění

Partneři

Podporují nás

Stanovy našeho Občanského sdružení SEPPIA jsou potvrzeny Ministerstvem vnitra České republiky ze dne 26.1.2011 a mají potvrzené IČO 22906151.

Registrace provedena pod č.j. VS/1-1/82 915/11-R

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SEPPIA

Aktualizovaná verze stanov z 13.9.2015 při zápisu Občanské sdružení SEPPIA jako zapsaného spolku.

Článek č. I
Základní ustanovení

 1. Název Občanského sdružení:

  Občanské sdružení SEPPIA,


  (dále jen "sdružení")
 2. Sídlo sdružení je na adrese:

  Kamelova 3260 /3, 106 00 Praha 10.

 3. Sdružení vzniklo v souladu s ustanovením zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sdružení je dobrovolnou nestátní, neziskovou a nepolitickou organizací, sdružující členy na základě společného zájmu.
 4. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva. Je oprávněno se samostatně, zavazovat a nabývat práv. Je oprávněno jednat s orgány státní správy, právnickými a fyzickými osobami doma, i v zahraničí. Sdružení má svůj samostatný účet a hospodaří v souladu s příslušnými právními předpisy.

Článek č. II
Poslání a charakter občanského sdružení

 1. Cílem sdružení je zřízení centra pro pomoc znevýhodněným osobám, a jejich koordinování a propojování, tak aby si skupiny znevýhodněných byly sobě navzájem prospěšné.Jedná se olidi s různým druhem společenského znevýhodnění. Sdružení si klade za cíl podporovat a koordinovat především:
  • zdravotně handicapované osoby
  • osoby na rodičovské dovolené
  • osoby pečující o osobu blízkou
  • důchodce
 2. Sdružení bude zajišťovat podporu znevýhodněných osob tak, aby jim přiměřeným způsobem bylo umožněno zapojení do aktivit sdružení a mohli tak vytvářet společenské hodnoty, připadali si užiteční, a popř. tím tak zmenšili i podíl své finanční závislosti na společnosti.
 3. Sdružení bude napomáhat zmíněným osobám v integraci do společnosti. Za tímto účelem bude sdružení vyvíjet činnost směřující k aktivnímu vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné.
 4. Zájmem sdružení je zapojit znevýhodněné osoby do svého programu tak, aby se jim zlepšila jejich kvalita života ve všech oblastech.
 5. Hlavní činnosti sdružení:
  1. Individuální podpora znevýhodněných osob
  2. Vzdělávání členů sdružení vč. jazykových kurzů
  3. Pořádání workshopů a přednášek spojených s problematikou znevýhodněných skupin.
  4. Vyhledávání a rozvíjení spolupráce:
   • s odbornými institucemi
   • se školskými zařízeními
   • se zdravotnickými zařízeními
   • s místními úřady a orgány státní správy
   • s ostatními neziskovými organizacemi a firmami, jejichž zájmy se slučují se zájmem a cílem sdružení.
  5. Organizování společenských, poznávacích, vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí, které budou podporovat zájmy sdružení
  6. Propagační činnost programu sdružení, včetně zřízení webových stránek
 6. Vedlejší činnost sdružení:
  1. Tvorba dárkových a upomínkových předmětů.

Článek č. III
Orgány sdružení

 • Členská schůze
 • Výbor
 • Předseda
 • Revizor
 1. Členská schůze

  1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně a je povinna:
   1. Schválit stanovy sdružení a změny těchto stanov
   2. Zvolit výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolat
   3. Schválit rozpočet sdružení předkládaný výborem
   4. Schválit zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
   5. Určit koncepci sdružení a jeho cíle na příští období
   6. Schválit přihlášky nových členů případně rozhodnout o vyloučení člena
   7. Zvolit čestné členy sdružení
   8. Rozhodnout o zániku sdružení
  2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor. Pokud písemnou formou požádá výbor alespoň jedna třetina všech členů z členské základny nebo revizor, je výbor povinen svolat mimořádnou členskou schůzi. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li na ní přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. Není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení ani po 15-ti minutách od zahájení jednání, má se za to, že schůze je usnášeníschopná v tom počtu přítomných členů, který se dostavil na schůzi.
   Členská schůze přijímá usnesení nadpoloviční většinou z celkového počtu přítomných členů. Členy výboru sdružení volí volbou členská schůze.
   Zvolen je kandidát, který získal nejvíce hlasů. Při rovnosti hlasů se volba opakuje.
 2. Výbor

  1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.
  2. Výbor sdružení má minimálně 3 a maximálně 5 členů, které volí členská schůze volbou.
  3. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti jakýkoliv člen výboru, vždy však nejméně 1x ročně.
  4. Výbor vykonává následující činnosti:
   1. Volí ze svých členů předsedu
   2. Koordinuje činnost sdružení
   3. Svolává členskou schůzi
   4. Zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze
   5. Rozhoduje o přijetí nového člena sdružení
   6. Rozhoduje o vyloučení člena sdružení
   7. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
   8. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 3. Předseda

  1. Předseda naplňuje rozhodnutí výboru a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení. Rozsah pravomocí předsedy stanoví výbor.
  2. Předsedu volí a odvolává výbor.
  3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí výboru, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.
  4. Předseda připravuje podklady pro výbor a členskou schůzi sdružení.
 4. Revizor

  1. Revizor kontroluje hospodaření sdružení. Připravuje revizní zprávy a předkládá je členské schůzi. Plní rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Revizor dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.
  2. V případě, že revizor zjistí nedostatky, je oprávněn svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky revizora a přijmout opatření k jejich nápravě.
  3. Revizora volí volbou členská schůze.

Článek č. IV
Jednání jménem sdružení

 1. Jménem sdružení jedná předseda, který je oprávněn písemně zplnomocnit ke konkrétnímu jednání za sdružení dalšího člena výboru, popř. jiného člena sdružení.
 2. Všichni členové výboru i sdružení včetně předsedy jsou povinni zastupovat a jednat za sdružení vždy v souladu se zájmy sdružení.

Článek č. V
Členství, práva a povinnosti členů

 1. Členem sdružení se může stát kterákoliv fyzická osoba, která dovršila 18 let.
  Členství vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí a vyloučení člena sdružení rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.
 2. Práva a povinnosti členů jsou následující:
  1. Účastnit se jednání členské schůze
  2. Volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů
  3. Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení
  4. Podílet se na praktické činnosti sdružení
  5. Dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů sdružení
  6. Aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení
  7. Účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce
  8.  
 3. Členství ve sdružení zaniká:
  1. Doručením písemného oznámení člena o tom, že vystupuje ze sdružení
  2. Úmrtím člena
  3. Vyloučením člena sdružení pro porušování nebo neplnění členských povinností
  4. Zánikem sdružení
  5.  
 4. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
 5. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.
 6. Dokladem o členství nebo čestném členství je průkaz sdružení.

Článek č. VI
Hospodaření sdružení

 1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Výbor sdružení z členů sdružení jmenuje pokladníka. Ten má za úkol:
  1. zajištění běžného hospodaření
  2. vedení účetnictví
  3. zajištění plnění daňových povinností
  4. zodpovědnost za nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč
  5.  
 3. Příjmy sdružení tvoří:
  1. Příspěvky členů a příznivců
  2. Granty a dotace
  3. Dary a příspěvky fyzických a právnických osob
  4. Příjmy z vedlejší činnosti
  5.  
 4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů v souladu s činnostmi, uvedenými v těchto stanovách.
 5. Návrh rozpočtu sdružení připravuje výbor sdružení a předkládá je ke schválení členské schůzi.
 6. Evidenci o hospodaření vede pokladník, který za ni také zodpovídá.
 7. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
 8. Hospodaření sdružení kontroluje revizor.

Článek č. VII
Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.
 2. Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, pokud to členská schůze schválí.
 3. V případě zániku sdružení rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

Vzdělávání

«  

Aktivity

«